سیمینار آگاهی دهی مالیاتی در ولایت کندوز
به تاریخ ۱۱ میزان ۱۳۹۶ برنامه آگاهی دهی مالیاتی به مالیه دهنده گان به مدت شش روز در مستوفیت کندز دایرگردید.
در این برنامه تیمور شاه ستانکزی مستوفی ولایت کندز و برخی کارمندان دولتی ولایت کندز اشتراک داشتند. اشتراک کننده گان این سیمینار اصناف و تاجران ملی و یک روز هم برای کارمندان مستوفیت این ولایت به خاطر آگاهی از تعدیلات قانون و بهتر دانستن طرز خانه پُری اظهارنامه و حل مشکلات شان در بخش سیستم اشتراک نمودند.
اجندای این برنامه شامل قانون مالیات بر عایدات، قانون اداره امور مالیات و طرز خانه پُری اظهارنامه برای مالیه دهنده گان رهنمايی همه جانبه گردید.