سیمینار آموزشی قانون اداره امور مالیات برای کارمندان دایر گردید
امروز به تاریخ ۳۱ اسد سال ۱۳۹۶ برنامه آموزشی قانون اداره امور مالیات برای کارمندان ریاست عمومی عواید در تالار آکادمی مالیات و گمرکات دایر گردید.
این ورکشاپ توسط پروژه اداره امور مالی عامه افغانستان به منظور آگاهی دهی از قانون اداره امور مالیات برای کارمندان ارایه شد که در برنامه مذکور به تعداد ۴۵ نفر بخشهای مختلف ریاست های مالیه دهنده گان بزرگ، متوسط و عواید زون مرکز اشتراک ورزیده بودند.
هدف ازین ورکشاپ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان و تطبیق پروسیجرهای جدید قانون اداره امور مالیات می باشد.