سيستم سيگتاس در مستوفيت ولايت زابل افتتاح گردید

تاریخ نشر: May 21, 2017 

بخش اول سیستم سیگتاس در مسوفیت ولایت زابل رسماً در يک جلسۀ افتتاحيه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
در این محفل محترم بسم الله “افغانمل” والی ولایت زابل، محترم محمد ظریف “بابری” مستوفی ولایت زابل، اعضای شورای ولایتی، هیئت اعزامی ریاست عمومی عواید، کارمندان بخش های مختلف ادارات محلی و کارمندان مستوفیت ولایت زابل شرکت نموده بودند.
در ابتداء مستوفی ولایت زابل در مورد اهمیت سیستم سیگتاس صبحت نموده و تطبیق این سیستم را یک گام مؤثر برای عرضۀ خدمات بهتر برای مالیه دهنده گان و ایجاد شفافیت در جمع آوری مالیات دانست.
متعاقباً محترم والی ولایت زابل صحبت نموده و حمایت همه جانبه خویش را از عملی نمودن کامل این سیستم در مستوفیت ولایت زابل ابراز نموده و از کارمندان مستوفیت خواست تا از آن به گونۀ بهتر در اجراات روزمرۀ خویش استفاده نمایند.
بعداً بخش نخست سیستم سیگتاس توسط والی و مستوفی ولایت زابل با قطع نوار افتتاح گردید.