دیدار رئيس عمومی عواید با رئيس اجرائيوی MEC
۲۳ ميزان ۱۳۹۶ خورشيدی
رئيس عمومی عوايد عبدالحبيب “ځدران” با رئيس اجرائيوی کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری (Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee) آقای مظفر شاه در رابطه به فعالیتهای اجراء شده و دست آوردهای ریاست عمومی عواید بحث کرد که در جریان صحبتهای شان توجه زیادتر به مبارزه جدی با فساد اداری بحث و گفتگو شد و مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت کاری ریاست عمومی عواید پیشنهاد نمود.
در جریان نشست عبدالولي “نوري” رئيس پلان و پاليسی و نصر الله “درانی” آمر پلان و پاليسی حضور داشتند.