جمع آوری عواید ملی طی شش ماه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه به شش ماه اول سال مالی گذشته ۹.۷ فیصدافزایش یافته است

۵ سنبله ۱۳۹۶
کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به مقایسۀ جمع آوری عواید ملی طی شش ماه اول سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ امروز مؤرخ ۵ سنبلۀ ۱۳۹۶ در خیبر هال وزارت مالیه برگزار گردید.
در این کنفرانس معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه، شماری از کارمندان این وزارت و رسانه ها اشتراک نموده بودند.
اجمل حمید عبدالرحیمزی رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه در سخنان افتتاحیۀ این کنفرانس گفت که نظر به هدایت رهبری وزارت مالیه در دو سال گذشته پروسۀ اطلاع رسانی مؤثق را در مرکز و ولایات آغاز نمودیم.
وی افزود، باوجود دست آوردهای که در این بخش داشتیم به آن اکتفا نمی کنیم و تصمیم داریم با برگزاری همچو کنفرانسها دست آوردها و کارکردهای وزارت مالیه را به مردم بصورت دقیق شریک سازیم.
داکتر نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالیه گفت: “هدف از کنفرانس امروز بیان دست آوردهای شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش جمع آوری عواید ملی می باشد، هدف تعیین شده برای جمع آوری عواید ملی ۱۵۳ میلیارد افغانی تعیین گردیده است که در مقایسه به هدف تعیین شده سال ۱۳۹۵ که حدود ۱۳۲ میلیارد افغانی بود، ۱۵ فیصد افزایش را نشان میدهد.”
وی افزود، در شش ماه اول سال جاری ۷۶.۵ میلیارد عواید جمع آوری گردید که در مقایسه با جمع آوری عواید ۶۹.۷ میلیارد افغانی در سال گذشته ۹.۷ فیصد افزایش را نشان می دهد که دلایل افزایش عواید ملی را میتوان تطبیق اصلاحات همه جانبه در منابع عایداتی، نصب سیستمهای الکترونیکی، ساده سازی پروسه ها و استخدام با در نظرداشت اصل شایسته سالاری، تجربه و تخصص نام برد.
در اخیر به سوالات رسانه ها جوابات همه جانبه ارائه گردید.