جلسۀ معين عواید و گمرکات و رئيس عمومی عوايد با نهادهای تمویل کننده
۱۴ قوس ۱۳۹۶ خورشيدی
به تعقیب جلسات هفته وار میان مقامات بلندپایه وزارت مالیه و رؤسای نهادهای تمویل کننده جلسه جهت بحث روی چگونگی روند اصلاحات در مدیریت عواید (با تمرکز بر فراهم نمودن محیط مناسب برای رشد اقتصادی) به ریاست مشترک محترم ناهيد “سرابی” معین پالیسی وزارت مالیه و محترم توبی “لنزر” معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مقر وزارت مالیه برگزار گردید.
در ابتداء داکتر نجیب الله “وردک” معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در رابطه به دست آوردهای آن معینیت در راستای بلند بردن عواید و دستیابی به اهداف تعین شده گزارش مختصر ارايه نمود.
سپس عبدالحبیب “ځدران” رئیس عمومی عواید شرح مفصل طی یک پريزنتيشن از عواید جمع آوری شده و روند اصلاحات در آن ریاست ارايه نموده و همچنان از افزایش عواید و فراهم آوری و سهولتها برای سکتور خصوصی در امر ثبت و تادیه مالیات خبر داد و پريزنتيشن مورد تقدير همه حاضرین جلسه قرار گرفت.
متعاقباً محترم ناهید “سرابی” معین پالیسی وزارت مالیه در رابطه به پیگیری تعهدات نشست هیأت عالی رتبه (SOM) اکتوبر ۲۰۱۷ و اقدامات بعدی این اداره در راستای تطبیق تعهدات متذکره معلومات همه جانبه ارايه نموده، در رابطه به تدویر کنفرانس وزارت که قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار گردد، معلومات مختصر ارايه نمود.