جلسه کمیته روئسا ریاست عمومی عواید
امروز مورخ ۸ قوس سال ۱۳۹۶ جلسه کمیته روسأ ریاست عمومی عواید در صالون کنفرانس معینیت عواید وگمرکات دایر گردید.
روی نتیجه سروی رضایت مالیه دهندگان که توسط آمریت تحلیل خطرات ریاست خدمات حقوقی از مالیه دهندگان بحث های همه جانبه صورت گرفت تا اینکه چگونه میتوانیم خدمات بهتر برای مالیه دهندگان عرضه نمایم ودرقسمت حل مشکلاتیکه از جلسه کمیته روئسا ریاست عمومی عواید
امروز مورخ ۸ قوس سال ۱۳۹۶ جلسه کمیته روسأ ریاست عمومی عواید در صالون کنفرانس معینیت عواید وگمرکات دایر گردید.
روی نتیجه سروی رضایت مالیه دهندگان که توسط آمریت تحلیل خطرات ریاست خدمات حقوقی از مالیه دهندگان بحث های همه جانبه صورت گرفت تا اینکه چگونه میتوانیم خدمات بهتر برای مالیه دهندگان عرضه نمایم ودرقسمت حل مشکلاتیکه از نظر مالیه دهندگان در ادارات مالیاتی موجود است تصامیم لازم اتخاذ صورت گیرد.نظر مالیه دهندگان در ادارات مالیاتی موجود است تصامیم لازم اتخاذ صورت گیرد.