جلسه رئیس عمومی عواید با نماینده گان موترهای باربری

در تالارمعینیت عواید وگمرکات 1396/6/25 رئیس عمومی عواید عبدالحبیب “ځدران” با نمانده گان ترانسپورت بارچالانی دیدارنمودند.

در این جلسه رئیس عواید غیرمالیاتی خلیق الله و نماینده های ترانسپورت باربری حضورداشتند بالای مالیه و جرایم که در سال روان بالای ترانسپورت بارچالانی و از مشکلات که دراین زمینه داشتندبحث وگفتگو صورت گرفت

در اخیر جلسه رئیس عمومی عواید مشکلات که ترانسپورت های باربری داشتند برای حل مشکلات این نماینده ها با ریاست حقوق پالسی مشکلات مالیاتی که پیش آمده رایاد داشت نمودند و بااراکین مطرح خاهند نمود.