تفاهمنامه مالی و تخنیکی بین اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID)، وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه دیموکراسی انترنشنل( DI) به امضا رسید

تاریخ نشر: Jun 14, 2017 

تفاهمنامه همکاری  در رابطه به بهسازی اصلاح پروسه های خدماتی در مالیه دهنده گان کوچک به تاریخ 24 میزان سال 1396 میان اداره انکشاف بین المللی امریکا ((USAID، وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه دیموکراسی انترنشنل (DI ( با حضور مجیب الرحمن “شیرزاد” رییس عمومی عواید، آقای هربرت اسمیت نماینده USAID  و جیمز واسرا شتروم مسوول پروژه به امضا رسید.

این تفاهنامه شامل همکاری های مالی و تخنیکی در پنج بخش مشخص در ریاست عواید زون مرکز چون تطبیق دیتا بیس جدید و ) web base )  تجهیز تمام حوزه های مالیاتی به وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز، ارتقای ظرفیت کارمندان تمام حوزه های مالیاتی، آگاهی عامه، و ساده سازی پروسه کاری  تحصیل مالیات در 22 حوزه مالیاتی شهرکابل می باشد.

این پروژه یک برنامه جامع بوده که قرار است در ماه های آینده در حوزه های مالیاتی ولسوالی ها و  ولایات افغانستان طی یک پروژه بزرگ تطبیق گردد.

در اخیر برنامه آقای شیرزاد از حسن همکاری موسسه USAID) )اظهار قدردانی نموده و خواهان تداوم همکاری های  این موسسه با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه گردید.