برنامه آگاهی عامه برای نخستین بار در ولسوالی بلخ مربوط ولایت بلخ دایرگردید و این برنامه در تمام ولسوالی‌ها ی ولایت بلخ  برگزار ميشود.