برنامه آگاهی دهی
به سلسله برنامه قبلی امروز بتاریخ ۲۵ اسد سال روان سیمینار آگاهی دهی قانون اداره امور مالیات ، پروسیجرها و فورمه جات مالیاتی در تالار اکادمی مالیات و گمرکات برای اتحادیی مکاتب خصوصی برگزار گردید.
در این برنامه بشتر از صد نفر از نماینده گان بخش مالی مکاتب خصوصی شرکت ورزیدند و برایشان سمینار ارایه شد.
هدف از برنامه امروزی رهنمایی لازم غرض بلند بردن سطح اگاهی مالیه دهنده گان دررابطه به قوانین مالیاتی ، پروسیجرها و فورمه جات مالیاتی میباشد .
در اخیر برنامه به سوالات اشتراک کننده گان جوابات قناعت بخش داده شد.