برنامه آگاهی دهی مالیاتی در کابل
به سلسله برنامه های قبلی به تاریخ ۲۹ الی ۳۱ اسد سال روان سیمینار آگاهی دهی مالیاتی ریاست عمومی عواید در تالار آکادمی مالیات و گمرکات برای انجمن خصوصی شفاخانه‌ها برگزار گردید.
در این برنامه حدود ۴۰۰ نفر از نماینده گان بخش مالی شفاخانه‌های خصوصی، مکاتب، هوتلداران و دیگر اصناف دعوت گردیده و برای شان سیمینار ارایه شد.
هدف از برنامه امروزی رهنمایی لازم غرض بلند بردن سطح آگاهی مالیه دهنده‌گان در رابطه به قوانین مالیاتی، پروسیجرها و فورمه‌جات مالیاتی میباشد.
در اخیر برنامه به سوالات اشتراک کننده‌گان جوابات قناعت بخش داده شد.