برنامة آموزشی قوانين و طرز العملهای مالیاتی در بلخ
برنامة آموزشی قانون مالیات بر عایدات، قانون ادارة امور ماليات، طرز العملهای مربوطه و چالشهای ارزیابی اجراات که از طریق ریاست منابع بشری و ریاست انسجام و انکشاف عواید ولایات طرح‌ریزی گردیده بود، به همکاری مالی و تخنیکی دفتر ریمو مؤرخ (۱۳۹۶/۷/۱۸) عملاً در مستوفیت ولایت بلخ به مدت شش روز به اشتراک ۶۰ تن کارمندان مستوفیت‌های ولایت جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان برای مدت شش روز تدویر یافت.
برنامة دایر شده به اهداف یکسان سازی اجراات بین مرکز و ولایت درجة اول، دو و سه، انتقال تجارب بین مستوفیتهای متذکره، تعبیر یکسان قانون، آگاهی دهی قانون مالیات بر عایدات و قانون ادارة امور مالیات آغاز شده است.
برنامة آموزشی با ایراد بیانیة مستوفی ولایت بلخ سید اکبر سروری آغاز گردیده، متعاقباً بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ فرمودند: “جامع جهانی در شرایط خیلی حساس و نازک به ملت افغانستان کمک نمودند، بر ماست تا گام‌های استوار را در راستای استقلال اقتصادی کشور برداریم.”
بشیر توحیدی اضافه نمودند: “ولایت بلخ در راستای جمع آوری بهتر عواید از هیچ گونه سعی و تلاش فرو گذاشت نخواهد کرد و همچنان به خاطر کشانیدن مؤدیان متخلف اقدام جدی و قانونی را روی دست خواهد گرفت.”
محمد انیس پناه رئيس انسجام و انکشاف عواید ولایات همچنان در رابطه به اهداف و اهمیت برنامه تاکید ورزیده گفت: “جلب رضایت مالیه دهنده از طریق ارایه خدمات به موقع و مسلکی و نیز جمع آوری درست عواید از طریق مبارزه با فساد اهداف بزرگی است که در تحقق آن تلاش میورزیم.”
تیم متشکل از دفتر ریمو/ منابع بشری و ریاست انسجام و انکشاف عواید ولایات بعد از راه اندازی برنامه در زون شرق، جنوب غرب و شمال کشور در پلان دارد تا برنامة متذکره را در زون غرب و جنوب شرق نیز راه اندازی نماید.