اپلیکشن جدید سیستم سیگتاس در ریاست مالیه دهنده گان متوسط افتتاح گردید

تاریخ نشر: May 22, 2017 

یکیشن جدید سیستم سیگتاس به تاریخ ۲۹ سال ۱۳۹۶ در ریاست مالیه دهنده گان متوسط افتتاح گردیدا
در این محفل آقای محمد سلیم “کشاف” رئیس سیستم عواید خانم آمنه “احمدی” ر ئیس مالیه دهنده گان متوسط اشتراک ورزیدند.
در ابتدا آقای “کشاف” در رابطه به مزایای این سیستم صحبت نموده افزود: این سیستم جهت سهولت در ادارات مالیاتی ایجاد گردیده و با استفاده از این سیستم تمام فورمه جات مالیاتی، مکاتیب، و یادداشت ها به شکل استدرد و سریع چاپ می گردد. همچنان وی گفت که ریاست سیستم عواید همیشه در صدد آن است تا جهت سهولت تجار و مالیه ده اپلیکشن های جدید را ایجاد و مورد استفاده قرار دهد. که در این اواخر ما شاهد پیشرفت های چشمگیر در این راستا در این ریاست می باشیم.
قابل یادآوریست که قبلا یک اپلیگشن جدید برای چاپ برچسب اظهارنامه توسط ریاست سیستم عواید راه اندازی گردیده است.