اطلاعیه
به اطلاع تمام شرکتها و قراردادی‌های اصلی و فرعی قوای نظامی ايالات متحده امريکا و ناتو رسانيده ميشود که قبل از اول جنوری ۲۰۱۵ تحت یادداشت ديپلماتيک (۲۰۲) مورخ ۲۸ می ۲۰۰۳ و موافقتنامه تخنيکی نظامی (MTA) مورخ ۴ جنوری ۲۰۰۲ فعالیت نموده اند، نمايندگان وزارت ماليه، قوماندانی نيروهای حمايت قاطع و سفارت ايالات متحده امريکا طی يک کميته مشترک با يک طرز العمل در رابطه به اختلافهای مالياتی (رفع ممنوع الخروج، تمديد جواز، تصفيه مالياتی و معافيت مالياتی) برای قراردادی‌ها موافقت کرده که آن قابل تطبيق ميباشد.

کاپی طرز العمل جهت ملاحظه شما نشر ميگردد.

facebook.com/…stan/posts/1291292274350555این جا میتوانید مطالعه کنید