مالیه دهنده محترم!

طوریکه درجریان قراردارید نهاد محترم شما به منظور تادیه  مالیات بر عایدات ثبت وراجستر اداره مالیه دهنده گان متوسط میباشد.

ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به اختتام رسید. نهاد شما مطابق به ماده ۸۸ قانون مالیات بر عایدات مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی ربع چهارم الی 15 ماه جدی سال ۱۳۹۶ میباشد. بدین منظور از نهاد محترم شما تقاضا میگردد تا درخلال مدت معینه قانونی اظهارنامه مالیه انتفاعی خویشرا از بخش عرضه خدمات ریاست مالیه دهنده گان متوسط واقع مکروریان کهنه تعمیر سابقه ریاست ملی  بس به دست اورده و بعد ازخانه پری و تادیه مالیه ذمت خویش را در حساب ۱۲۰۳۰۴۳ اداره مالیه دهنده گان متوسط که اکنون میتوان در هر شهری څانگه د افغانستان بانک, در کابل تحویل نمایید  و اظهارنامه مالیه انتفاعی خویش را دوباره بعد از خانه پری به بخش عرضه خدمات ریاست مالیه دهنده گان متوسط تسلیم نمائید. درصورت تاخیر در ارائه اظهارنامه مالیه انتفاعی و اظهارنامه سالانه مالیاتی  ویا سایر اسناد که ارایه ان در قوانین مالیاتی پیشبینی گردیده مطابق ماده (۳۵) قانون اداره امور مالیات شخص حکمی تابع ۱۰۰ افغانی و شخص حقیقی تابع ۳۰ افغانی جریمه اضافی در برابر هر روز میگردد.

همچنان سال مالی ۱۳۹۶ تکمیل گردید بنا از همه مالیه دهنده گان تقاضا بعمل میاید که اظهارنامه سال مالی ۱۳۹۶ خویشرا از این ریاست طی سه ماه ( جدی, دلو و حوت) اخذ و بعد از تکمیل نمودن به این ریاست  تسلیم نمایید.

مطابق ماده (۳۴) قانون اداره امور مالیات در صورت عدم پرداخت در میعاد معینه, مودی مکلف به پرداخت جریمه اضافی 0.۱۰% در برابر هر  روز میباشد.

معیاد ارایه راپور ربعوار و اظهارنامه سالانه مالیاتی قرار ذیل میباشد:

تاریخ ارایه ربع عواید شماره
۱۳۹۶/۱/۱۵
ربع اول(جدی، دلو، حوت) ۱
۱۳۹۶/۴/۱۵ ربع دوم(حمل، ثور، جوزا) ۲
۱۳۹۶/۷/۱۵ ربع سوم(سرطان،اسد، سنبله) ۳
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ربع  چهارم(میزان،عقرب،قوس) ۴
جدی دلو و حوت اظهارنامه سالانه مالیاتی ۵

لطفآ مکلفیت های مالیاتی خویشرا در صورت که تصفیه ننموده باشید الی تاریخ پانزده هم اخیر هر ربع برای هرسال مالی  پرداخت نمایید و همچنان اظهارنامه مالیاتی سالانه  خویشرا به وقت معینه ارایه نمایید.

مطابق ماده ۵۸، ۴۶، ۱۷، ۵۹ و ۷۲ قانون مالیات بر عایدات نهاد شما همچنان مکلف به پرداخت مالیات موضوعی از قبیل مالیه موضوعی معاشات،  مالیه موضوعی کرایه و مالیه موضوعی قراردادی میباشد.

درصورت عدم اطاعت پذیری مطابق فصل ۱۴ قانون مالیات بر عایدات اداره مالیات صلاحیت تطبیق احکام تطبیقی را دارا میباشد.

درصورت عدم ارایه معلومات درمورد قراردادها و یا کتمان مالیات به هدف فرار از مالیات, اداره مالیات مطابق ماده ۴۱ قانون اداره امور مالیات جرایم کتمان مالیات را بالای نهاد شما محاسبه مینماید.

پرداخت مالیه به وقت و زمان نشان دهنده اطاعت پذیری و همکاری با دولت وکشور خویش است

 

مالیه ما                          کشور ما                       اینده ما