خبرهای تازه

FreeCurrencyRates.com


  ریاست عمومی عواید

احصایه عواید

مشارکت عامه وخصوصی : شراکت میان اداره وجانب خصوصی است به منظوراحداث، زیربناها وعرضۀ خدمات عامه، تمویل و انکشاف آن ها که به اساس آن مسئولیت ها، خطرات،  نفع و ضرر میان اداره وجا نب خصوصی طور مناسب تقسیم گردیده، جانب خصوصی وظایف اداره را برای مدت زمان مشخص اجراء نموده و از دارایی های آن استفاده می نماید.

 خدمات مالیه دهنده گان

یکی از دست آورد های عمده ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی  قانون مشارکت، پالیسی مشارکت، مقرره مشارکت، طرزالعملهای مشارکت و سایر اسناد مشارکت میباشد.

که خوشبختانه به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی در جلسه مؤرخ 10/6/1395 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۵) فصل و (۲۶) ماده تصویب گردیده و به اساس فرمان تقنینی شماره (۱۰۳) مورخ 11/6/1395 توسط مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و در جریده رسمیوزارت محترم عدلیه نشر و نافذ ګردید.

همچنان پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی طی فقرۀ (19) مصوبۀ شماره (24) مؤرخ 12/12/1395 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است قابل یادآوری است که مقرره مشارکت از طرف ریاست عمومی مشارکت عامه وخصوصی نهایی گریده است و جهت طی مراحل بعدی به ریاست محترم تقنین وزارت محترم عدلیه ارسال گریده است تا اجراآتیکه در نظر است مرعی گردد.

منابع قانونی 

پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید طوری طرح و تطبیق گردد که تأمین کننده منافع عامه و جانب خصوصی بوده با پالیسی ها و پلان های مشارکت عامه و خصوصی مطابقت داشته باشد. بناً ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی نمی توانند پروژه های را بپذیرد که تنها منفعت ارایه کننده را تأمین نماید.

 تماس با ما

ریاست عمومی عمواید

قابلبای، سرک کابل- جلال آباد، کابل- افغانستان

۰۲۰۲۳۲۰۳۹۸

info@ard.gov.af